English Srpski

Reosiguranje

više od 30 godina

Akcionarsko društvo za reosiguranje "Dunav Re", je visoko profesionalni reosiguravač, koji preko 30 godina uspešno obezbeđuje reosiguravajuću zaštitu za osigurane rizike svojih cedenata.

Dunav RE, for 30 years

Ambicije

i ciljevi

Ambiciozno postavljeni ciljevi poslovne politike ispunjavaju se u potpunosti zahvaljujući poslovanju "Dunav Re"-a po tržišnim principima, uvažavajući ekonomska načela i načela struke reosiguranja.

Ambition and goals

Dunav Re

portfelj

Pored Kompanije "Dunav Osiguranje", celokupnu reosiguravajuću zaštitu portfelja, Dunav Re obezbeđuje za još 20 osiguravajućih društava, od kojih su 3 iz Republike Srpske i Makedonije. Ugovorima o reosiguranju obuhvaćeni su svi imovinski i transportni rizici, X/L zaštita od katastrofalnih rizika, zelena karta i ostalo.

Portfolio

Retrocesija rizika

kod prvoklasnih

reosiguravača

Prilikom plasiranja rizika većih od sopstvenog samopridržaja, "Dunav Re" zahvaljujući svom ugledu na tržištu reosiguranja, ostvaruje ugovorne odnose sa najkvalitetnijim reosiguravajućim društvima na zapadnoevropskom tržištu, t.j. onim koji imaju rejting "A".

Risk free with our top-class partners

Visoko profesionalni

kadar

Inače, 30 zaposlenih u Dunav Re-u, od kojih je dve trećine sa visokim školskim obrazovanjem, stručno usavršenih u zemlji i inostranstvu, spremni su da izvršavaju i najsloženije poslove reosiguranja.

Skilled and professional
Easy to customize

Vizija

Naša vizija je da održimo prednost na tržištu obezbeđujući svojim cedentima, saradnicima i poslovnim partnerima pokrića, usluge i poslovne odnose koji imaju veću vrednost od drugih. Gradimo uspešnu i sigurnu poslovnu budućnost za nas i sve one koji rade i sarađuju sa nama.

Your corporate site

Misija

Naša misija je da svojim klijentima ponudimo usluge vrhunskog kvaliteta i nivoa, koje su potpuno prilagođene njihovim željama i potrebama. Nastojimo da uvećamo i očuvamo broj klijenata koji će umeti da vredniju našu usmerenost ka kvalitetu usluga, kao i da prepoznaju naš pristup poslovanju na principima dodatne vrednosti.

Statistics

Statistika

Svoj ugled vodećeg regionalnog i najvećeg reosiguravača u Srbiji, sa preko 60 % portfelja reosiguranja, Dunav Re obezbeđuje poslovnom politikom zasnovanom na stalnom unapređenju nivoa poslovanja, neprekidnim prilagođavanjem "zakonima" tržišta, koristeći kadrovske, materijalne i druge potencijale društva.

Vesti