Mario Baotić
Guy Carpenter Ltd.

1. Koliko dugo sarađujete sa Dunav reosiguranjem?

Moja saradnja sa Dunav reosiguranjem je počela 1998.godine, dok je firma u kojoj
sam tada radio ‘’Harris and Dixon Ltd. ‘’, poslovala sa Dunav reosiguranjem od samog
osnivanja kompanije. Osamdesete i devedesete godine 20.veka su bile zlatne godine
saradnje sa Dunav reosiguranjem.  Naša saradnja je bila takvog obima da je Dunav
Re bio jedan od osnivača brokerske kuće u Londonu, pod nazivom ‘’International
Reinsurance Brokers Ltd’’, koja se bavila poslovima reosiguranja na londonskom
tržištu.

2. Koliko se međunarodna praksa industrije reosiguranja razlikuje od lokalne?

Industrija reosiguranja je relativno mala i po definiciji veoma internacionalna tako da
se međunarodna praksa industrije ne razlikuje tako značajno od lokalne. Glavna
razlika je u tome što je tokom dugog niza godina, cijeli sektor osiguranja prošao kroz
akvizicije manjih, lokalnih firmi od strane velikih, internacionalnih korporacija. Taj
trend je prisutan i u Srbiji gdje je Dunav grupacija jedina kuća za osiguranje i
reosiguranje u lokalnom vlasništvu.

3. Šta biste poželeli svojim kolegama iz Dunav reosiguranja, povodom značajnog jubileja?

Prvenstveno bi želio da im se zahvalim na podršci i saradnji tokom poslednjih 20
godina i da nastave sa uspešnim poslovanjem i u narednih 40 godina.