Doneto Rešenje o prenosu društvenog kapitala Društva za reosiguranje „Dunav Re“ a.d.o. Beograd na zaposlene bez naknade

 

 

Obaveštavamo sve zaposlene i bivše zaposlene Društva za reosiguranje „Dunav Re“ a.d.o. Beograd, da je Ministarstvo privrede Republike Srbije, dana 14. aprila 2022. godine, donelo Rešenje br. 023-02-00037/2022-05-348/21-1404 o prenosu društvenog kapitala Društva za reosiguranje „Dunav Re“ a.d.o. bez naknade na zaposlene. Istog dana Rešenje je dostavljeno Društvu i konačno je u upravnom postupku.

 

Spisak lica koja su stekla pravo na akcije bez naknade dat je u prilogu Rešenja i čini njegov sastavni deo. Rešenje predstavlja osnov za upis u registar kod nadležnog organa. Svim licima sa spiska koja su stekla pravo na akcije bez naknade biće dostavljena potvrda o sticanju akcija bez naknade, a na kućnu adresu biće poslato i obaveštenje licima koja to pravo nisu ostvarila.

 

Društvo za reosiguranje „Dunav Re“ a.d.o. je preko ovlašćenog brokersko-dilerskog društva podnelo zahtev za upis akcija i akcionara u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.