Privatnost podataka

OBAVEŠTENJE O PRIMENI ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) NA DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) Društvo za reosiguranje “Dunav Re”a.d.o. Beograd, Knez Mihailova 6/II (u daljem tekstu: Društvo) pruža sledeće informacije:

Imajući u vidu da je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti definisano da je obrađivač fizičko ili pravno lice koje vrši obradu podataka u ime rukovaoca, što nije uloga reosiguravača, Dunav Re a.d.o kao društvo koje se bavi reosiguranjem se ne smatra primaocem podataka, ni obrađivačem.

Osiguravajuće kompanije /Cedenti prenose svoje rizike na reosiguravače kako bi bili u mogućnosti da aktivno upravljaju svojim portfeljem i ispune zakonske obaveze definisane ugovorima o reosiguranju. Dunav Re a.d.o. kao reosiguravač dobija podatke od Cedenata o njihovom portfelju koji su neophodni za sprovođenje ugovora o osiguranju.

Svi dostavljeni podaci se koriste u skladu sa definisanim ugovorom o reosiguranju za izvršenje tog ugovora ili preduzimanje radnji po tom  ugovoru. Društvo podatke dobijene od Cedenata koristi i u cilju ispunjenja obaveza iz registrovane delatnosti i sa trećim licima koja po zakonu moraju imati pristup tim podacima (Narodna Banka Srbije, Uprava za sprečavanje pranja novca i drugi državni organi, eksterni revizori, sudovi i dr.).

Bezbednost podataka

Sve podatke koje Društvo prikuplja i koristi, čuva u elektronskom obliku i fizički i smatra ih poslovnom tajnom, uz primenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka, u skladu sa zakonom i svojim internim aktima. Zgrada u kojoj se prostorije Društva nalaze poseduje fizičko obezbeđenje 24h dnevno, a same prostorije obezbeđene su video nadzorom. Pristup pojedinačnim računarima zaposlenih na kojima se nalaze podaci primljeni od Cedenata osiguran je bezbedonosnom zaštitom.

Kontakt

Za sva pitanja koje se tiču prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti ili ukoliko dođe do kršenja prava i/ili saznanja o radnji koja bi dovela do kršenja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti, obaveštenje je moguće poslati usmenim i pisanim putem na jedan od sledećih načina:

  • telefonom: +381 11 2634751
  • e-poštom: office@dunavre.rs
  • poštom: Društvo za reosiguranje “Dunav Re” a.d.o. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 18, I sprat

 

Zorana Pejčić, 

predsednik Izvršnog odbora